Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------


Erfgoed Parelfonds helpt Loenense monumenten bij restauratie (lees verder)

----------------------------------------------------


ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE KRING LOENEN
 VERPLAATST NAAR 16 SEPTEMBER A.S. 

 ----------------------------------------------------


Van de bestuurstafel.... 

Continuïteit heeft nu extra aandacht kunnen krijgen.

Nauwelijks zonder aankondiging was daar vorig jaar opeens het coronavirus! Alles veranderde binnen korte tijd. Weg vrijheid, weg gezelligheid, weg al gemaakte plannen.
Ook voor de HK Loenen veranderde er veel. Excursies konden geen doorgang vinden en bestuursvergaderingen vonden plaats van achter de computer.

Zoals bij alle verenigingen is de termijn dat bestuursleden als zodanig actief zijn statutair beperkt. Dat is ook goed, maar dit betekent wel dat er doorlopend aandacht voor de opvolging en de continuïteit binnen de vereniging moet zijn. Nu er langzamerhand weer licht aan het eind van de tunnel is te zien, kunnen we constateren dat we de tijd van beperkingen goed hebben gebruikt. Er was alle tijd om te speuren naar mensen met de juiste kennis en kunde om ervoor zorg te dragen dat ook de volgende bestuursperioden de vereniging goed blijft draaien.

Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering komt het bestuur met drie nieuwe kandidaten om de plaats van vertrekkende bestuursleden in te nemen. Uiteraard staat het de leden vrij om met tegenkandidaten te komen.
Wij hebben Janneke Kolijn bereid gevonden de plaats van Gerrie Thijs in te nemen. 
Met haar ruime bestuurlijke- en onderwijservaring kan zij prima zorgdragen voor kennisoverdracht richting de jongere generatie. 
Oude bekende Micha Cluysenaer is bereid gevonden Maarten Bootsma op te volgen. Als historica zal zij tevens ons historisch geweten gaan vormen.
Voor de opvolging van de voorzitter is Juke van Niekerk bereid gevonden om Wouter Pijzel op te volgen. Als directeur van Liniebreed Ondernemen, de overkoepelende organisatie van forten gevestigd in Fort Nieuwersluis, verwachten wij veel relevante inbreng van haar.
Door de tijd te nemen en zorgvuldig naar de juiste mensen te zoeken en er gesprekken mee te voeren, is de nare corona-periode toch nog ergens nuttig voor geweest. 
Ik hoop velen van u tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar te mogen verwelkomen. Wellicht weer in levenden lijve!

Wouter Pijzel, Voorzitter

----------------------------------------------------

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021
Het bestuur nodigt hiermee alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.
* donderdag 16 september 2021 
* St. Nicolaaskerk, Kerkplein 1, Vreeland
* 19.30 uur 

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling agenda
3. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 12 maart 2020 en het jaarverslag 2020* 
4. Mededelingen van het bestuur
5. Financieel verslag 2020* en de begroting 2021*; benoeming leden kascommissie
6. Update beleidsplan
7. Beeldbank 
8. Bestuurswijzigingen
- Maarten Bootsma: aftredend, niet herkiesbaar
   Kandidaat bestuurslid: Micha Cluysenaer 
- Wouter Pijzel: aftredend, niet herkiesbaar 
   Kandidaat voorzitter: Juke van Niekerk
- Gerrie Thijs: aftredend, niet herkiesbaar
   Kandidaat bestuurslid: Janneke Kolijn
- Desirée Gerritsen: aftredend, herkiesbaar
9. Rondvraag
10. Sluiting (rond 20.15 uur) 

*De bedoelde stukken zijn ter plekke beschikbaar. Mocht u van tevoren de stukken willen inzien, dan kunnen deze vanaf 1 sept. worden opgevraagd via secretaris Desirée Gerritsen, e-mail: wdgerritsen@gmail.com 

Aansluitend zal drs. Juliette Jonker een lezing houden over het leven in de Vechtstreek tussen 1900 en 1925.
Onlangs is het boek “Thuis heb ik nog een ansichtkaart - prentbriefkaarten van de Vechtstreek uit de collectie Lisman, 1900-1925” uitgekomen. Het boek toont het leven in onze regio nu zo’n honderd jaar geleden, geïllustreerd met 400 bijzondere prentbriefkaarten uit de verzameling van de vorig jaar overleden Vechtstreek-kenner en monumenten-mecenas Anthony Lisman. De thema’s die aan de orde komen zijn gekoppeld aan zinnen uit het nostalgische lied ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld. Onderwerpen als toerisme, transport, middenstand en technologische vooruitgang geven een interessante kijk op het leven van onze dorpen begin 20ste eeuw. 

In het tweede deel van het boek wordt aan de hand van prentbriefkaarten een reis langs de Vecht gemaakt van Utrecht tot Muiden. De teksten van de inleidingen zijn geschreven door Juliette Jonker, de ‘virtuele reis’ door Edward Munnig Schmidt. In haar lezing zal Juliette Jonker uitgebreid ingaan op het leven hier, nu honderd jaar geleden en zal zij vele beelden uit het boek laten zien, toegelicht met boeiende verhalen.----------------------------------------------------


Historische vondst in Loenen aan de Vecht


Bij de bouw van een nieuw huis op de hoek van de Dorpsstraat en de Cronenburgherlaan, is op 15 maart jl. de fundering vrijgekomen van een historisch pandje. Naar later blijkt heeft hier een arbeidershuisje gestaan behorend bij de buitenplaats Driehoven.

Het huis heeft gelegen aan de oostzijde van de Dorpsstraat nr.8, in Loenen aan de Vecht. Helaas is de datum dat dit gebouwd werd onbekend.
Aan de zuidzijde van de overtuin van de buitenplaats Roserust lag de nogal grote buitenplaats Driehoven. Het werd zo genoemd omdat het uit drie delen bestond. Het eerste lag en ligt nog aan de Vecht - het terrein van de heer R. Mur -, het tweede besloeg het gehele stuk tussen de Dorpsstraat en de Rijksstraatweg inclusief de voormalige kwekerij van de heer Grim. Het derde deel lag aan de westkant van de Rijksstraatweg waar nu het Rond loopt. In de 18e eeuw was het in handen van de familie Bols. Het begon met Lucas Bols, die het terrein uitbreidde door het aankopen van enige buurhuizen. Daarna erfde zijn zoon Pieter het buiten dat later overging naar diens weduwe Sophia Maria van der Put. Zij hertrouwde met ds. Pieter Elsevier in of na 1745. Hun zoon Jan Pieter Bols en zijn vrouw Sanna Geertruy Vermeeren kregen een dochter Anna Maria. Zij trouwde in 1790 met Gilles van der Voort en bewoonde het buiten in de zomer tot 1807. In 1811 blijken zij de buitenplaats Vreedenoord te Breukelen als zomerverblijf te gebruiken, dat hij in 1807 van zijn vader geërfd had. Uiteindelijk werd het huis in 1836 afgebroken.

Fundering, waterkelder met gewelfd dak rechtsvoor en rioolput rechtsboven en wat stukken fundering.  Foto: Peter Thiemann 

In de onlangs vrijgekomen fundering heeft men een bijna intacte waterkelder gevonden waarin nu nog meer dan 2 meter water staat. Ook een rioolput en verscheidene bakstenen muurtjes zijn blootgelegd. Verder zijn er plavuizen en kleine gebruiksvoorwerpen boven water gekomen. Buiten deze zaken zijn er verder geen voorwerpen van grote archeologische waarde gevonden, zodat de nieuwbouw haar doorgang kan vinden. Inmiddels zijn delen van de fundering, o.a. tegeltjes, weggehaald, en is de bouwput opgevuld met bouwzand.

Bron: E.Munnig Schmidt, “De buitenplaats Roserust te Loenen” in: Jaarboekje Oudheidkundig Genootschap Niftarlake (2002), blz. 59-60
----------------------------------------------------

 

De Historische Kring Loenen zoekt: nieuwe vrijwilligers
Voor de activiteitengroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die actief willen
meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de historische kring.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over historische onderwerpen uit ons aandachtsgebied of een excursie naar historische locaties en of gebouwen.
Ook het bemensen van onze stand tijdens historische manifestatie(s) zoals Open Monumentendag (OMD) of Jaarmarkten, behoort tot de activiteiten. Voor nadere informatie kunt u hierover contact opnemen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL 
(tel. 06-54207470 ).----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.