Historische Kring Loenen


 
 

ANBI status Historische Kring Loenen 

Gegevens in het kader van de ANBI status

Naam
De naam luidt officieel Historische Kring Gemeente Loenen (HKGL). In informeel verkeer wordt de afkorting Historische Kring Loenen (HKL) gebruikt. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40482743.

Fiscaal nummer
RSIN/Fiscaalnummer:  816006301

Post- of bezoekadres
Molenweg 44, 3604 AV Maarssen

Doelstelling 
De vereniging, opgericht in 1994, heeft tot doel de verwerving en verspreiding te bevorderen van kennis over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen: Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland.

In overeenstemming met artikel 2 van de Statuten tracht zij dit doel te bereiken door a. het bestuderen van de geschiedenis van de genoemde vijf kernen; b. het publiceren over de geschiedenis van dit gebied; c. het organiseren van lezingen over de geschiedenis van dit gebied; d. het verlenen van medewerking aan activiteiten van anderen dan de vereniging, voorzover de doelstelling van de vereniging daarmee gediend is; e. het stimuleren van activiteiten die tot het bereiken van de doelstelling bijdragen.  

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het huidige beleidsplan dateert van 2014. Op de Algemene Ledenvergaderingen presenteert het bestuur elk jaar een update, aan de hand waarvan het plan puntsgewijze wordt besproken. Zij verwerkelijkt de doelstelling door middel van lezingen, video-avonden, excursies en publicaties. Doelgroep voor deze activiteiten vormen in de eerste plaats de leden van de eigen leden, maar daarnaast ook andere belangstellenden. Deze punten zijn:

-          De taak van het bestuur is primair faciliterend. Het eigenlijke werk geschiedt binnen de kaders van vier werkgroepen, kortweg aangeduid als ‘Activiteiten’, ‘Historisch beeldmateriaal’, ‘Interview’ en ‘Redactie’. Het beleid van het bestuur is er op gericht de werkgroepen op sterkte te houden en tevens verjonging na te streven.

-          Elk van de werkgroepen dient een vertegenwoordiging te hebben binnen het bestuur. Bij het vervullen van vacatures streeft het bestuur verjonging na. Ofschoon de statuten geen grens stellen aan de mogelijkheid van herbenoeming, hanteert het bestuur de regel van maximaal twee maal herbenoeming, d.w.z. een maximale zittingsperiode van 9 jaar.

-          De vereniging telt  626 leden (per ultimo 2016). Het streven is door actieve ledenwerving de gestage groei van de afgelopen jaren te continueren. Tevens wordt gepoogd het bestand van email adressen uit te breiden, om snellere communicatie met de leden te bevorderen.

-          Bestuur en werkgroepen streven er naar bij de jeugd belangstelling voor de geschiedenis van de eigen omgeving te bevorderen. Dit gebeurt vooral door participatie in educatieve programma’s , waarbij bijv. door middel van driedimensionale modellen scholieren meer vertrouwd raken met de functie van bestaande en verdwenen kastelen in de directe omgeving. Een ander punt is de assistentie bij lesprogramma’s over de periode 1940-1945.

-          Voortgaande participatie in het programma voor de Open Monumentendagen. De HKGL coördineert het programma voor de vijf kernen en voert het voor een belangrijk gedeelte zelf uit. Voor met name de werkgroep Activiteiten blijft dit een speerpunt.

Samenstelling van het bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester/ledenadministrateur en een secretaris. De overige leden van het bestuur vertegenwoordigen de vier genoemde  werkgroepen, naast één bestuurslid met de portefeuille PR.Een bestuursperiode omvat drie jaar, waarna herverkiezing mogelijk is (in de regel beperkt tot twee maal).

Namen van bestuurders
Wouter Pijzel - voorzitter 
Desirée Gerritsen - secretaris en portefeuille interview
Bert IJpeij - penningmeester
Gerrie Thijs - portefeuille Activiteiten
Maarten Bootsma - portefeuille Historische Beeldmateriaal

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Declaraties zijn beperkt tot reëel gemaakte onkosten, op basis van overhandigde nota’s.

Actueel verslag van uitgevoerde werkzaamheden

Jaarverslag 2017 van de Historische Kring Loenen

Sinds 1994 bevordert de Historische Kring de verspreiding van kennis over de geschiedenis van Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland. Ze doet dat vooral door middel van lezingen, video-avonden, excursies en publicaties. Doelgroep voor deze activiteiten vormen in de eerste plaats de leden van de Historische Kring, maar daarnaast ook andere belangstellenden (die we graag als adspirantleden zien).

Einde 2017 telde de vereniging 645 leden tegen 631 einde 2016. Er waren 23 opzeggingen en we konden 37 nieuwe leden verwelkomen!.

De werkzaamheden van de HKL worden door enthousiaste vrijwilligers verricht die in de diverse werkgroepen actief zijn. Het ging in 2017 om een groep van 22 personen (waarvan 4 personen ook bestuurslid zijn). Daarnaast gingen opnieuw 21 vrijwilligers vier maal op pad om de Nieuwsbrief en de Vechtkroniek rond te brengen. In totaal waren in 2017 weer ruim veertig personen in touw!

De Activiteitenwerkgroep is verantwoordelijk voor lezingen en excursies; de werkgroep Historisch Beeldmateriaal zorgt voor het behoud en de toegankelijkheid van foto’s, films, documenten (enz.) die iets vertellen over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen; de Interviewwerkgroep legt door middel van interviews een stuk van de orale geschiedenis van onze regio vast, terwijl de Redactiewerkgroep de Vechtkroniek maakt.

Alle werkgroepen waren ultimo 2017 op sterkte.

 


Het bestuur was per ultimo 2017 als volgt samengesteld: Gerrie Thijs vertegenwoordigde in het bestuur de werkgroep Activiteiten, Maarten Bootsma de werkgroep Historisch beeldmateriaal, Desirée Gerritsen de Interview-werkgroep, Sander Griffioen de redactie van Vechtkroniek en Jessica Rompa was de verantwoordelijke voor de PR.

Het dagelijks bestuur bestond uit Wouter Pijzel (voorzitter), Bert IJpeij (penningmeester) en Sander Griffioen (secretaris).

In de verslagperiode deden zich geen mutaties voor. Wel nam Desirée Gerritsen een deel van het secretariaat over, vooruitlopend op het komende aftreden van de secretaris.

Het bestuur vergaderde acht maal. Enkele voorname onderwerpen die met succes werden afgerond waren:

-         Afsluiting van de huurovereenkomst met de Ridderhofschool te Vreeland. Inmiddels werd de inhuizing afgerond van wat verspreid bij de bestuursleden lag opgeslagen.

-         De verkrijging van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.  

-         De publicatie van de Vechtkronieken op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Met ingang van december kunnen alle jaargangen t/m 2016 worden geraadpleegd op de site van Utrecht University Repository.

Overzicht van activiteiten
-         9 maart: Na de algemene ledenvergadering volgde een lezing door mevr. A.E.C. Koole – Quarles van Ufford over Ridderhofstad Gunterstein. Zij vertelde over de historie van het landgoed, de restauratie van het huis, de tuinen en de boomgaard. De opkomst lag rond de 55 personen.

-         7 juni: thema-avond over Honderd jaar vervoer in de Vechtstreekvervoer. Ook deze presentatie van de werkgroep Historisch beeldmateriaal werd goed bezocht (ong. 50 personen).

-         17 juni en 15 juli: excursie Gunterstein, aansluitend op de lezing van 9 maart. De deelnemers werden persoonlijk door mevr. Koole rondgeleid. In totaal namen ongeveer 40 personen deel.

-         1 juli en 30 september: fietsexcursie naar de Kromme Angstel met ontvangst op de boerderij Het Honderd en het oude veerhuis bij de Geuzensloot. Een ware ontdekkingstocht - ook voor degenen die in deze omgeving opgroeiden.  In totaal namen 38 personen deel.

-         9  september: Open Monumentendag. Ook dit jaar was er op het plein van de Grote kerk van Loenen een stand van de HKL. Er was voortdurend aanloop en een zestal personen gaf zich op als lid.  Ongeveer honderd personen beklommen onder begeleiding de toren.

-         9 september:  opening Vroeger en Nu wandeling. Op initiatief van de  Dorpsraad Loenen in samenwerking met onze vereniging werden borden geplaatst op een aantal markante punten in en rond de kern van Loenen, voorzien van historische foto’s en toelichtende teksten (verzorgd door Juliette Jonker, Willem Mooij en Maarten Bootsma).

-         28 oktober: Excursie Kasteel Nederhorst. De (ongeveer 25) deelnemers kregen, binnen zowel als buiten, een boeiende rondleiding door mevrouw Jonkers en dhr. Stalenhoef.

-         9 november: Najaarslezing over kastelen in de Vechtstreek in Het Dorpshuis, Vreeland. Juliette Jonker hield het publiek (ongeveer 110 personen!) van begin tot end geboeid.

-        11 december 2017: een presentatie van de werkgroep Historisch Beeldmateriaal met als thema “Er zit muziek in”. Aan de hand van documenten en fotomateriaal werd een presentatie gegeven over de muziekbeoefening in onze dorpen. Dankzij de door diverse mensen aangereikte items was er veel nieuws te zien. Het was die dag erg slecht weer met veel sneeuw. Ondanks “code rood” kwamen ca. 30 mensen naar ’t Web.

Algemene ledenvergadering
De ALV vond plaats op 8 maart, zoals gebruikelijk in het Dorpshuis te Vreeland. 

Financiële gegevens 2017

Conclusie
Het bestuur ziet met voldoening terug op het jaar 2017. Uit het hierboven afgedrukte overzicht blijkt dat dat onze activiteiten veel response opleverden.   

 

Mocht u zelf actief (of actiever) willen deelnemen, vernemen wij het graag.  Ook houden we ons aanbevolen voor uw suggesties.

Maart 2018,
Wouter Pijzel, voorzitter