Historische Kring Loenen

 
 

ANBI status Historische Kring Loenen 

Gegevens in het kader van de ANBI status

Naam
De naam luidt officieel Historische Kring Gemeente Loenen (HKGL). In informeel verkeer wordt de afkorting Historische Kring Loenen (HKL) gebruikt. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40482743.

Fiscaal nummer
RSIN/Fiscaalnummer:  816006301

Post- of bezoekadres
Molenweg 44, 3604 AV Maarssen

Doelstelling en werkzaamheden
De vereniging, opgericht in 1994, heeft tot doel de verwerving en verspreiding te bevorderen van kennis over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen: Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland.

In overeenstemming met artikel 2 van de Statuten tracht zij dit doel te bereiken door a. het bestuderen van de geschiedenis van de genoemde vijf kernen; b. het publiceren over de geschiedenis van dit gebied; c. het organiseren van lezingen over de geschiedenis van dit gebied; d. het verlenen van medewerking aan activiteiten van anderen dan de vereniging, voor zover de doelstelling van de vereniging daarmee gediend is; e. het stimuleren van activiteiten die tot het bereiken van de doelstelling bijdragen.  

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van de vereniging is gericht op: het nog meer inzetten van digitale hulpmiddelen en sociale media om informatie toegankelijk te maken voor de doelgroep; de eigen beeldbank is daar een voorbeeld van; het bereiken van een jongere doelgroep door het organiseren van activiteiten die jongeren aanspreken; waken voor vergrijzing van het ledenbestand; binnen het kader Stichtse Vecht invulling geven aan de samenwerking met de Historische Kring Breukelen, de Historische Kring Maarssen en het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen (contributie) van de leden en donateurs, legaten, schenkingen en bijdragen voor activiteiten die de vereniging organiseert.
Het vermogen wordt beheerd op de bankrekening van de vereniging. Het bestuur (penningmeester) is hiervoor verantwoordelijk, onder toeziend oog van de kascommissie. Goedkeuring van de begroting vindt jaarlijks plaats door de Algemene Ledenvergadering.
Bestuursleden van de Historische Kring Gemeente Loenen doen hun werkzaamheden om niet (onbezoldigd). De vereniging heeft geen personeel in dienst.

 In de algemene ledenvergadering van 21 maart 2024 werden onderstaande verslagen vastgesteld. 

Jaarverslag 2023 van de Historische Kring Loenen (HKL)
Sinds 1994 bevordert de Historische Kring de verspreiding van kennis over de geschiedenis van Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland. Ze doet dat vooral door middel van lezingen, video-avonden, excursies en publicaties. Doelgroep voor deze activiteiten vormen in de eerste plaats de leden van de Historische Kring, maar daarnaast ook andere belangstellenden (die we graag als aspirant-leden zien). Eind 2023 telde de vereniging 624 leden (eind 2022 was dat aantal 632). Er waren 30 opzeggingen en we konden 22 nieuwe leden verwelkomen!

De werkzaamheden van de HKL worden door enthousiaste vrijwilligers verricht die in de diverse werkgroepen actief zijn. Het ging in 2023 om een groep van 22 personen (5 daarvan zijn ook bestuurslid). Daarnaast gingen er 20 vrijwilligers op pad om de Nieuwsbrief en de Vechtkroniek rond te brengen. In totaal waren in 2023 42 personen in touw voor de vereniging.

De Activiteitenwerkgroep is verantwoordelijk voor lezingen & excursies, de werkgroep Historisch Beeldmateriaal / Beeldbank zorgt voor behoud en toegankelijkheid van foto’s, films en documenten die iets vertellen over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen. Via de beeldbank bestaat de mogelijkheid gericht te zoeken naar foto’s. De Redactiewerkgroep zorgt jaarlijks voor twee interessant gevulde uitgaven van de Vechtkroniek. De Interviewwerkgroep legt d.m.v. interviews een stuk geschiedenis van onze regio vast. Vanwege de grote voorraad interviews is deze werkgroep de afgelopen periode inactief geweest. De intentie is om vanaf 2024 weer meer energie te gaan steken in het vastleggen van verhalen van inwoners ‘met een verhaal’ uit de voormalige gemeente Loenen. Vanwege het jubileumjaar 2024 (HKL bestaat 30 jaar) is er een lustrumcommissie samengesteld. Daarnaast beschikt de vereniging over een webmaster om de website up to date te houden en is er een lid dat de berichtgeving op Instagram verzorgt.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur was per ultimo 2023 als volgt samengesteld:
* vacature (voorzitter)
* Desirée Gerritsen (secretaris / Interview-werkgroep)
* Bert IJpeij (penningmeester / voorzitter a.i. per februari 2022)
* Micha Cluysenaer (werkgroep Historisch beeldmateriaal + beeldbank / Vechtkroniek)
* Janneke Kolijn (Activiteiten werkgroep)
* Ingrid Groenewegen (Nieuwsbrief/PR)

Het bestuur vergaderde in 2023 zes maal.

Via de Nieuwsbrief, die 4 keer uitkwam, en de website werd informatie gedeeld over activiteiten. Voorzichtig begint de HKL zich ook te bewegen op social media. Ook in 2023 heeft de Vechtkroniek weer twee mooie uitgaven samengesteld met kleurrijke verhalen.

Overzicht van activiteiten
Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering vond plaats op 6 april 2023 in Dorpshuis Vreeland. De  aanwezige leden (30 t.o.v. 35 in 2022) waren getuige van een administratieve en illustratieve terugblik op verenigingsjaar 2022. Aangezien de vacature van voorzitter nog niet is ingevuld, zit penningmeester Bert IJpeij ook dit jaar de ledenvergadering voor.
Het jaarverslag van de secretaris over 2022, de ALV notulen van 14 april 2022, het financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023 werden kort toegelicht. De gezonde financiële situatie van de vereniging en goed draaiende werkgroepen gaf voor de aanwezigen geen aanleiding tot het stellen van kritische vragen. Als leden van de kascommissie voor het boekjaar 2023 werden Wim Thijs en Kees Beelaerts van Blokland benoemd.

De eigen plek in de Ridderhof School hebben we in 2023 moeten opgeven op verzoek van de school. Het archief van de HKL is vervolgens ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen en een deel staat in opslag in Houten. De intentie is op zoek te gaan naar een nieuwe ruimte voor de vereniging, maar dat wordt binnen de gemeente Stichtse Vecht steeds moeilijker. Bestuurlijke problematiek, het invullen van bestuursfuncties, zien we ook bij de collega kringen in Maarssen en Breukelen. Met enige regelmaat wordt er bestuurlijk bijgepraat om te verkennen op welke terreinen we kunnen samenwerken. PR en de opzet van de afzonderlijke websites is daar een eerste aanzet toe.

Na afloop van de ALV verzorgde Juliette Jonker een presentatie over herberg De Kampioen in Nieuwersluis.

Activiteiten
Onderstaand een terugblik op het activiteitenoverzicht van 2023:
* 6 april Lezing ‘Herberg de Kampioen / Nieuwersluis’ (Juliette Jonker)
* 22 april Lezing en rondleiding gerestaureerde Grote Kerk Loenen (Maarten Bootsma)
* 27 mei Fietsexcursie Loenderveense plas (Sander Griffioen)
* 11 juni Rondleiding historische begraafplaats Oud Zuilen
* 9 sept. Open Monumentendag en uitreiking Bronzen Troffel in Loenen
* 30 sept. Rondleiding Buitenplaats Vreedenhorst

Op 21 oktober jl. organiseerde de Stichting Tussen Vecht en Eem haar jaarlijkse Open Dag in de Grote Kerk in Loenen. HKL trad dit keer op als medeorganisator.

Maart 2024 / Desirée Gerritsen, secretaris


    

Financiële gegevens 2023


Maart 2024, Bert IJpeij, penningmeester