Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------

Historische vondst in Loenen aan de Vecht

Bij de bouw van een nieuw huis op de hoek van de Dorpsstraat en de Cronenburgherlaan, is op 15 maart jl. de fundering vrijgekomen van een historisch pandje. Naar later blijkt heeft hier een arbeidershuisje gestaan behorend bij de buitenplaats Driehoven.

Het huis heeft gelegen aan de oostzijde van de Dorpsstraat nr.8, in Loenen aan de Vecht. Helaas is de datum dat dit gebouwd werd onbekend.
Aan de zuidzijde van de overtuin van de buitenplaats Roserust lag de nogal grote buitenplaats Driehoven. Het werd zo genoemd omdat het uit drie delen bestond. Het eerste lag en ligt nog aan de Vecht - het terrein van de heer R. Mur -, het tweede besloeg het gehele stuk tussen de Dorpsstraat en de Rijksstraatweg inclusief de voormalige kwekerij van de heer Grim. Het derde deel lag aan de westkant van de Rijksstraatweg waar nu het Rond loopt. In de 18e eeuw was het in handen van de familie Bols. Het begon met Lucas Bols, die het terrein uitbreidde door het aankopen van enige buurhuizen. Daarna erfde zijn zoon Pieter het buiten dat later overging naar diens weduwe Sophia Maria van der Put. Zij hertrouwde met ds. Pieter Elsevier in of na 1745. Hun zoon Jan Pieter Bols en zijn vrouw Sanna Geertruy Vermeeren kregen een dochter Anna Maria. Zij trouwde in 1790 met Gilles van der Voort en bewoonde het buiten in de zomer tot 1807. In 1811 blijken zij de buitenplaats Vreedenoord te Breukelen als zomerverblijf te gebruiken, dat hij in 1807 van zijn vader geërfd had. Uiteindelijk werd het huis in 1836 afgebroken.


 

Foto: Peter Thiemann 

 

In de onlangs vrijgekomen fundering heeft men een bijna intacte waterkelder gevonden waarin nu nog meer dan 2 meter water staat. Ook een rioolput en verscheidene bakstenen muurtjes zijn blootgelegd. Verder zijn er plavuizen en kleine gebruiksvoorwerpen boven water gekomen. Buiten deze zaken zijn er verder geen voorwerpen van grote archeologische waarde gevonden, zodat de nieuwbouw haar doorgang kan vinden. Inmiddels zijn delen van de fundering, o.a. tegeltjes, weggehaald, en is de bouwput opgevuld met bouwzand.
Bron: E.Munnig Schmidt, “De buitenplaats Roserust te Loenen” in: Jaarboekje Oudheidkundig Genootschap Niftarlake (2002), blz. 59-60

----------------------------------------------------

Van de bestuurstafel.... 

Zoals eenieder wel ondervindt houdt het Coronavirus Nederland nog steeds in haar greep en horen we elke dag dat het virus nog lang niet verdwenen is. Nu de overheid blijvend adviseert om 1,5 meter afstand te houden, kunnen alle geplande activiteiten nog steeds niet op de agenda worden gezet. 
Nu het virus een tweede golf van besmettingen veroorzaakt heeft en van een mogelijk derde golf sprake is, wordt het onmogelijk om nieuwe excursies te organiseren, simpelweg omdat toegang tot historische locaties gebonden is aan beperkte toegang en veelal op tijdsplanning. 

De excursie het Castellum Hoge Woerd” is als gevolg van overheidsmaatregelen wederom verplaatst en zal mogelijk in mei plaats gaan vinden. Een mogelijke datum zal 15 of 22 mei 2021 zijn. De definitieve datum zal in de volgende Nieuwsbrief (eind april) vermeld worden.

De geplande, verplaatste, lezing van 15 april a.s. over WOII wordt verschoven naar een later tijdstip als gevolg van onvoldoende duidelijkheid over de mogelijkheid om fysiek samen te komen. 

Voor de lezing over de Drususgrachten blijft een eventuele doorgang gepland staan voor het najaar 2021.
 
Zodra er meer bekend is zullen nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden en zal dit kenbaar gemaakt worden via deze website en in de komende Nieuwsbrieven.
Eventuele betalingen voor deelname aan afgezegde excursies blijven geldig. Indien verplaatste excursies uiteindelijk geen doorgang vinden, dan zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd. 

----------------------------------------------------

 ALV 2020 - Hopelijk kan dit binnen afzienbare tijd weer op deze wijze gehouden worden


ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zoals u gewend bent, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) meestal plaats in maart van enig jaar.
Echter, als gevolg van beperkende overheidsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand en beperkt aantal aanwezigen, is besloten om de ALV op een later tijdstip te houden.
Reglementair moet een ALV binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gehouden worden.
Deze regel in acht nemend heeft het Bestuur besloten om de ALV op donderdag 3 juni 2021 te houden.
De ALV zal gehouden worden in de St. Nicolaaskerk in Vreeland omdat het houden van 1,5 meter afstand hier het beste te realiseren is. Aansluitend zal drs. Juliëtte Jonker een lezing houden. Aanvang en inhoud van de lezing zullen in de volgende Nieuwsbrief (eind april) en op de website kenbaar worden gemaakt.

----------------------------------------------------

 

De Historische Kring Loenen zoekt: nieuwe vrijwilligers
Voor de activiteitengroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die actief willen
meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de historische kring.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over historische onderwerpen uit ons aandachtsgebied of een excursie naar historische locaties en of gebouwen.
Ook het bemensen van onze stand tijdens historische manifestatie(s) zoals Open Monumentendag (OMD) of Jaarmarkten, behoort tot de activiteiten. Voor nadere informatie kunt u hierover contact opnemen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL 
(tel. 06-54207470 ).----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.